TITLE

DESCRIPTION

Zielona Szkoła

DZIENNIK ELEKTRONICZNY https://synergia.librus.pl

 

RAJGÓRD

Rajgród to malownicze miejsce w pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego leżące nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego na pograniczu trzech krain geograficznych: Pojezierza Suwalskiego, Mazur oraz Podlasia.

ZAKWATEROWANIE

Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne „KNIEJA” (http://www.knieja-rajgrod.pl). Pokoje 3-4 osobowe o wysokim standardzie z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji gości własna plaża, kawiarnia, taras widokowy i grill na plaży, boiska do siatkówki plażowej oraz pełnowymiarowa hala sportowa.  

TRANSPORT

2x Autokar klasy turystycznej z pasami bezpieczeństwa lub 1 x autokar + bus

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiad w dniu przyjazdu, ostatnie - obiad w dniu wyjazdu. Diety - konieczny wcześniejszy kontakt z Hamak-tur.

UBEZPIECZENIE

NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM

REKREACYJNO-SPORTOWY
  • Przygoda z kajakiem – nauka i doskonalenie pływania kajakiem
  • Przygoda z grami i zabawami (ringo, frisbee, palant, speed badminton, intercross, gry zespołowe)
  • Przygoda z survivalem – podstawy survivalu, budowa filtrów do wody, budowa szałasów
TURYSTYCZNO-EDUKACYJNY
  • Przejazd ełcką kolejką wąskotorową (3 h) trasą: Ełk – Sypitki – Ełk (w trakcie postój 1,5 h na ognisko, prowiant we własnym zakresie) oraz zwiedzanie Muzeum Historycznego w Ełku oraz zabytkowego taboru EKW
  • Zajęcia edukacyjne w Biebrzańskim Parku Narodowym (3 h) pt. Biebrzański Park Narodowy w pigułce, celem zajęć jest ukazanie piękna i różnorodności Bagien Biebrzańskich ze wskazaniem na potrzebę ich ochrony. Zajęcia połączone z wyprawą na Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu
DODATKOWY – do wyboru
  • Hamak Turniej Wiedzy i Nie Tylko…, Hamak Flagi, Hamak Traper lub Hamak Łowcy Skarbów, Ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka
 TERMIN (5 dni) 20-24.05.2019
OFERTA WAŻNA DO DNIA 15.10.2018 ZALICZKA 300 zł/os

CENA

798 zł/os - cena skalkulowana na 60-69 uczestników + 4 osoby kadry ze szkoły 786 zł/os - cena skalkulowana na 70-79 uczestników + 5 osoby kadry ze szkoły w przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania  CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program, ubezpieczenie, pilota, instruktorów sportu   KONTO: 62 1240 6003 1111 0000 4946 8777  / HAMAK-tur ul. Wrzeciono 6 lok.147, 01-961 Warszawa   22 398 88 06, 601816058 / biuro@hamak-tur.pl, www.hamak-tur.pl  

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HAMAK-TUR

I ZASADY OGÓLNE 1.1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a Hamak-tur (zwanym dalej Organizatorem) następuje poprzez podpisanie przez Uczestnika „Zgłoszenia -umowy” na zasadach określonych niniejszymi warunkami lub poprzez wypełnienie i wysłanie do Organizatora formularza rezerwacji ze strony internetowej www.hamak-tur.pl, na której Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa. Zgłoszenie-umowa lub wysłany formularz rezerwacji ze strony internetowej www.hamak-tur.pl i potwierdzenie tej rezerwacji przez Organizatora na mail klienta oraz program (katalog lub oferta na www.hamak-tur.pl) wraz z opisem obiektu i niniejsze warunki stanowią integralne części umowy zawieranej z Uczestnikiem przez Organizatora. 1.2. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący „Zgłoszenie-umowę” oraz inne osoby zgłoszone przez niego. „Zgłoszenie-umowę” za osobę niepełnoletnią podpisuje jej ustawowy przedstawiciel. 1.3. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i przyjętymi w formie „Zgłoszenia-umowy”.

II WARUNKI PŁATNOŚCI 2.1. Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień lub o ile nie stanowi o tym inaczej system wpłat w katalogu lub na stronie www.hamak-tur.pl winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny. 2.2. Miejscem wpłaty jest siedziba Organizatora, jego oddział oraz jego ustalony rachunek bankowy. 2.3. a) W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez uczestnika, na rzecz organizatora, pełnej wpłaty z tytułu umowy, organizator ma prawo wypowiedzenia umowy oraz obciążenia uczestnika kosztami związanymi z rozwiązania umowy. b) Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu. 2.4. Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji imprezy, określa cenę imprezy skalkulowaną na 1 uczestnika.

III ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 3.1 a) Organizator, w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, ma prawo przed rozpoczęciem imprezy zaproponować klientowi zmianę istotnych warunków umowy, klient zaś może wyrazić zgodę na zmianę tychże warunków, bądź też odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia klienta od umowy organizator niezwłocznie zwraca mu wszystkie wniesione świadczenia. b) W przypadku skorzystania przez klienta, w sytuacji opisanej w punkcie 3.1a), z prawa do odstąpienia od umowy lub w przypadku odwołania imprezy przez organizatora z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo: – uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, – wyrazić zgodę na imprezę o niższym standardzie – w takim przypadku organizator niezwłocznie dokonuje na jego rzecz zwrotu różnicy w cenie, – żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. c) organizator ma prawo zastrzec w umowie, iż impreza może zostać odwołana w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie najpóźniej 14 dni przed planowanym początkiem imprezy. d) gdy odwołanie imprezy przez organizatora następuje w warunkach opisanych w punkcie 3.1c), lub też było wynikiem działania siły wyższej klient nie może dochodzić odszkodowania z uwagi na niewykonanie umowy przez organizatora.

3.2. Organizator może dokonać zmiany ceny imprezy, nie później jednak niż na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Wzrost ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumentowanych następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut.

3.3.a) Organizator w przypadku niemożności wykonania usługi zagwarantowanej umową stanowiącą istotną część programu imprezy zapewnia uczestnikowi odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny, zaś organizator cenę tę obniża o kwotę wynikającą z różnicy obydwu usług. b) Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 4.1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk „Karta kwalifikacyjna”. 4.2. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez niego wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele. 4.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli uczestnik w skutek decyzji organów kontroli granicznej począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego nie dotrze do miejsca pobytu. 4.4 Uczestnika imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu kolonii wypoczynkowej (obozu, zimowiska) – załącznik nr 1 do Umowy Zgłoszenia. 4.5 Nieprzestrzeganie przez Uczestnika regulaminu może spowodować zastosowanie przez kierownika kolonii pkt 6 – wydalenie z kolonii (obozu, zimowiska). 4.6 W przypadku wydalenia Uczestnika z kolonii (obozu, zimowiska) ustawowy opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać go z kolonii (obozu, zimowiska) w ciągu 24 godzin na koszt własny bez możliwości zwrotu finansowego za niewykorzystane świadczenia.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 5.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Uczestnika niepełnoletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika niepełnoletniego pod opieką kadry Organizatora, wyłącznie na skutek zawinionego naruszenia obowiązków przez kadrę Organizatora. 5.2. Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika niepełnoletniego, jak również za wszelkie szkody wyrządzone Uczestnikowi niepełnoletniemu oraz szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego osobom trzecim podczas trwania imprezy organizowanej przez Organizatora: 5.2.1. po przyprowadzeniu Uczestnika niepełnoletniego – do momentu przejęcia nad nim opieki przez kadrę Organizatora, 5.2.2. przy odbieraniu Uczestnika niepełnoletniego – po przekazaniu przez kadrę Organizatora opieki nad Uczestnikiem niepełnoletnim Rodzicom/Opiekunom lub osobom upoważnionym przez Rodziców/Opiekunów do przejęcia opieki, oraz 5.2.3. w czasie gdy Uczestnik niepełnoletni pozostaje jednocześnie pod opieką kadry Organizatora i Rodziców/Opiekunów.

VI. UBEZPIECZENIE 6.1 Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w zakresie imprez zagranicznych także kosztów leczenia za granicą, na warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela. 6.2 Ubezpieczenie nie obejmuje bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup antybiotyków i leków specjalistycznych. 6.3 Przed zawarciem umowy Organizator umożliwia Uczestnikom zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a Uczestnik wyraża zgodę na finasowanie kosztu składki ubezpieczeniowej. 6.4 Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział imprezie turystycznej.

VII REZYGNACJA Z IMPREZY 7.1. W przypadku rezygnacji z imprezy wszystkich bądź niektórych osób zgłoszonych przez klienta, klient zostaje obciążony kosztami faktycznie poniesionymi przez organizatora w związku z rezygnacją bądź zmniejszeniem liczby osób biorących udział w imprezie. 7.2. Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu.

VIII NIEWYKORZYSTANIE ŚWIADCZENIA 8.1. Organizator obciąża uczestnika faktycznie poniesionymi i udokumentowanymi kosztami powstałymi w związku z niewykorzystaniem świadczeń z winy uczestnika, dobrowolnego zrezygnowania z nich albo ich niewykorzystania z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek, brak paszportu)

IX REKLAMACJE 9.1. Organizator nie zwraca należności za świadczenia niewykorzystane z winy uczestnika lub z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek, brak ważnego paszportu) oraz za świadczenia, z których Uczestnik dobrowolnie zrezygnował. 9.2. Nie uważa się za wadę usługi, usterek o których uczestnik był poinformowany przed rozpoczęciem wyjazdu. 9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności i szkody, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług, działaniem sił wyższych, decyzjami państwowymi, warunkami atmosferycznymi. 9.4. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie w formie pisemnej w ciągu trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe jej wykonywanie, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi oraz organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1 Siedzibę Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o usługach turystycznych z dn.29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami).

 


 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress